مراکز خدمات Shimano

مراکز خدمات Shimano فروشگاه های مستقل دوچرخه هستند که بهترین و حرفه ای ترین خدمات و مشاوره تخصصی را به شما ارائه می نمایند. این فروشندگان با عضویت در شبکه SSC توسط Shimano آموزش می بینند و بهترین خدمات Shimano و قطعات اصل Shimano را به شما ارائه می نمایند. 

  • سرویس حرفه ای دوچرخه
  • مشاوره فنی و کاربردی قابل اطمینان
  • استفاده از قطعات اصل Shimano
  • کارکنان بطور پیوسته مورد آموزش و تعیین صلاحیت قرار می گیرند

رضایت نامه مربوط به استفاده از کوکی

این وب سایت برای استفاده بهتر کاربران، از کوکی استفاده می کند.